Články

Letní příprava 2019

23/06/2019

Po skončení soutěžní sezóny nastává hráčům zasloužená přestávka od badmintonu, nikoli od trénování! V tomto období konce června a celého července se badmintonisté mají zaměřovat na objemový kondiční trénink (vytrvalostní běhy spojené s kruhovým tréninkem nebo i kratšími opakovanými úseky zatížení). V srpnu se pak začínají vracet na kurty a kondiční příprava se z delších úseků začíná měnit více v rychlostní práci a výbušnost...

Individuální trénink

14/12/2018

Individuální trénink je neodlučitelnou formou badmintonové přípravy pro hráče s ambicemi hrát národní a mezinárodní turnaje. Tento trénink by měl být vždy vrcholem tréninkového systému, který obsahuje skupinové tréninky, kondiční přípravu a další složky podle potřeb hráče.

Předstartovní stavy

10/10/2016

Sportovní soutěž je zpravidla veřejným vystoupením, předchází jí napětí z očekávání. Obecně jde o příznaky trémy, známé i z jiných oblastní života. Emočí průběh záleží na důležitosti závodu a na osobnosti sportovce. Předstartvní stav se váže k nadcházejícímu závodu. Hlavním příznakem jsou obavy o výsledek, napětí z očekávání a předstartovní úzkost...

Motivační struktura

01/04/2016

S jistou nadsázkou lze konstatovat, že celá psychologie sportu se dá vykládat jako motivace sportovních činností. Otázky podněcujících příčin sportovcova jednání jsou skutečně centrální tematikou sportovní psychologie. Mají význam jak při výchově, tak při výkladu činnosti sportovce a tento význam je více než jen teoretický. Pragmaticky dochází v dnešním konzumně a komerčně orientovaném sportu k reduktivnímu pojetí sportovní motivace jen na otázky peněžního hodnocení.

Aspirace ve sportu

05/01/2016

Aspirační úrovní rozumíme sportovcovo subjektivní očekávání výkonu na základě předchozí zkušenosti. Dosavadní výzkum prokázal, že sportovní aspirace jsou ovlivněny především posledním výkonem v dané činnosti. Mladší hráči a muži mají obecně vyšší aspiraci než starší sportovci a ženy. Aspirace ovlivňuje konečný výsledek...

Výbušná síla

24/06/2015

Výbušná síla je schopnost svalů vykonat velký objem práce za jednotku času nebo schopnost vyvinout velkou sílu v co nejkratším čase při jednotlivém pohybu. Cvičení na rozvoj výbušnosti by měla skládat z velmi krátkých, intenzivních sérií trvající optimálně 6 sekund s dlouhými přestávkami...

Výživa před výkonem

28/11/2014

Cílem strategie výživy před soutěží je boj proti faktorům, které by jinak vedly k únavě nebo ke ztrátě výkonnosti. Mezi faktory, které mohou hráči badmintonu zabránit podat optimální výkon patří nedostatečné zásoby glykogenu v aktivních svalech, hypoglykémie, přehřátí, dehydratace, hyponatrémie a zažívací potíže...

Kryoterapie

08/09/2014

Kryoterapie vede ke zpomalování stárnoucích a degenerativních procesů, především ke zpomalení degenerace pojiva, normalizaci metabolických procesů, detoxikaci organismu, oddálení únavy, zrychlení regenerace po psychické i fyzické zátěži. Při následném cvičení dochází po páté minutě intenzivní zátěže k masivnímu prokrvení periferní oblasti těla. Zvýšeným průtokem krve se do buněk dostává jednak více kyslíku, jednak větší množství živin a minerálů, což vede ke zlepšení výkonnosti organismu....

Srovnání badmintonu a tenisu

18/08/2014

Tenis získal čtyři prvenství v parametrech, které se odvíjí od delšího trvání zápasu. Jelikož tenisový zápas trvá skoro trojnásobný čas oproti zápasu v badmintonu, tak je zcela pochopitelné, že bude i delší čistý čas hry, za zápas odehrají hráči větší počet výměn a celkově i více úderů. Ve všech ostatních parametrech dominuje badminton...

Modelovaný trénink

07/08/2014

Aplikací specifických soutěžních psychických zátěží v tréninku zle zvýšit odolnost hráče vůči těmto zátěžím. Z toho vyplývá, že do tréninku mají být zařazovány „modely“ soutěžních situací. Dosud až příliš často se trénuje v psychologicky komfortních podmínkách a sportovec potom není adaptován na psychologický diskomfort soutěže...

Trénování dětí

15/07/2014

Při trénování dětí je třeba si uvědomit, že trenér má vysoce odpovědnou roli, protože může pozitivně přispět k tělesnému, emočnímu, intelektuálnímu a sociálnímu vývoji dítěte. Badminton může být prostředkem ke zlepšení zdraví či tělesné kondice a může pomoci vytvořit správné návyky, které dítě dobře připraví do života. Badminton také může napomáhat k vybudování sebeúcty, sebedůvěry a disciplíny...

Zdravotní rizika v badmintonu

18/06/2014

Badminton patří mezi jednostranné sporty, u kterých je přetěžována jedna polovina těla. Je to především hrající paže, zádové svalstvo téže strany a dále také výpadová dolní končetina. Lateralita se projevuje u praváků na pravé, u leváku na levé polovině těla. Častou příčinou poranění bývá dlouhodobá absence přípravy organismu na výkon, nedostatečná regenerace a také špatné technické provedení razantních úderů...

Charakteristika badmintonu

08/06/2014

Badminton patří od roku 1992 do rodiny olympijských sportů a je jedním z nejrychlejších raketových sportů. Badmintoný pohyb je svojí povahou acyklická bipedální lokomoce rychlostně-vytrvalostního charakteru s kolísavou intenzitou zatížení...

Rychlostní trénink

18/05/2014

Rychlost považujeme do značné míry za geneticky předurčenou, a tudíž je ze všech pohybových schopností vůbec nejhůře ovlivnitelná. Závisí totiž převážně na jediném faktoru, jímž je poměr počtu rychlých a pomalých vláken v pracujících svalech. Vysoké % vláken typu IIB (rychlá glykolytická) je obecně předpokladem všech výbušných a rychlostních výkonů...

Sportovní masáž

17/04/2014

Zatěžování badmintonistů bez dostatečné regenerace může časem vyvolat poruchy až degenerativní změny pohybového systému. Věnujte pozornost regeneračním složkám aktivní regenerace při tréninkových dávkách větších než 10 hodin za týden. Jednou z účinných metod pečujících o pohybový systém je masáž. Masáž má urychlit zotavení sportovce po výkonu nebo připravit na podání výkonu...

Základy vyrovnávacího cvičení

01/04/2014

Vyrovnávací cvičení by mělo být nedílnou součástí každého hráče, protože v badmintonu dochází k jednostrannému přetěžování, které je třeba kompenzovat. Tato lateralita se projevuje na celé polovině těla hrající paže. Kompenzaci zaměřujeme na přetěžované a ochablé svalstvo. Cvičení vedeme vždy za spolupůsobení vědomého dýchání...

Pitný režim

16/03/2014

Na předzásobení vodou je zapotřebí 8 – 12 hodin. Minimálně 4 hodiny před výkonem se doporučuje vypít 5 – 7 ml tekutin na 1 kg hmotnosti. V průběhu zápasu pijte průběžně, protože neznáte reálné množství ztrát. Po výkonu doplňte o 50 % více, než činila ztráta, zrychlíte tím regenerační proces a přebytečnou vodu vyloučíte...

Výkonová motivace

06/03/2014

Ve sportovní psychologii představuje dominantní oblast zkoumání výkonová motivace, kterou chápeme jako potřebu člověka dosahovat úspěchů v různých druzích činností...

Historie badmintonu

23/01/2014

První zmínky o hře s opeřeným míčkem byly zaznamenány již před 2 tis. lety u jihoamerických Inků a středoamerických Aztéků. Avšak za přímého předchůdce badmintonu dnes považujeme indickou hru „Poona“, kterou do Evropy přivezl v roce 1872 anglický důstojník vévoda z Beaufortu. Na svém sídle v hrabství Gloucestershire, zvaném Badminton, zorganizoval historicky první turnaj...

Základy badmintonového tréninku

13/02/2014

Nejdůležitější pohybové schopnosti, které má trenér u svých svěřenců rozvíjet, jsou z kondičních schopností rychlostní síla, vytrvalost, z hybridních rychlost a z koordinačních obratnost. Jednou z nejdůležitějších složek tréninku je bez pochyby technika pohybu a následných úderů a její pohotové a taktické využití ve hře. Nesmíme opomíjet stabilizační trénink, kterým vyrovnáváme jednostranné přetěžování...

Faktory ovlivňující výkon

27/01/2014

Badminton je komplexním sportem. Výsledný projev na kurtu je podmíněn úrovní technických a taktických dovedností, fyzické připravenosti a mentálních předpokladů. V přehledu, co vše ovlivňuje a může limitovat sportovní výkon badmintonisty, uvádíme tyto faktory: technické, taktické, psychické, kondiční, somatické a ostatní. Kromě somatických faktorů, které jsou geneticky determinovány, nesmíme přehlížet žádný z bodů a měli bychom na nich v tréninku záměrně pracovat...

Terč ideálního hráče

23/01/2014

Tým Badminton Asia (2006) vytvořil návrh ideálního hráče, na kterém můžeme velice přehledně vidět všechny předpoklady badmintonisty. Jednotlivé pilíře se dále rozdělují na: kondici, plynulý pohyb, "umění kurtu", inteligenci. Rozvíjejte ty faktory ovlivňující výkon, ve kterých se necítíte tolik jistí. Po zlepšení v této oblasti se teprve můžete posunout dál...

Charakteristika badmintonisty

10/02/2016

Evropští hráči jsou průměrně vyšší než Asiati. Nicméně asijští hráči menšího vzrůstu nebývají svou výškou ve hře nikterak handicapováni...

media+420 725 891 077